Statut

Statut Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Zakątek”

Rozdział  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Przedszkole jest placówką niepubliczną prowadzone na podstawie wpisu do ewidencji oświatowej szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Lubaczów.

2.  Placówka nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole „Magiczny Zakątek”.

3. Organem prowadzącym jest Spółdzielnia Socjalna ”Magiczny Zakątek”, ul. Słowackiego 36           

    37-600 Lubaczów

4. Przedszkole posługuje się podłużną pieczęcią w brzmieniu:

Niepubliczne Przedszkole „Magiczny Zakątek”,

ul. Słowackiego 36, 37-600 Lubaczów

tel. 666 957 900

 e-mail: magicznyzakatek@op.pl                                             

5. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.                          

6. Osobą pełniącą bezpośredni nadzór pedagogiczny w placówce jest Dyrektor.

7. Źródłami finansowania działalności Przedszkola są m.in.:

a) czesne (opłata rodziców/opiekunów),

        b) dotacje,

c) darowizny,

d) dochody z dodatkowej działalności opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§2

    1. Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach   prawnych wydanych na jej podstawie.

   2. Cele przedszkola :

1) wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych,

2) budowanie systemu wartości,

3) kształcenie u dzieci odporności emocjonalnej,

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,

5) stworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie,

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,

8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych,

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej,

10) zapewnienie lepszych szans edukacyjnych oraz kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

   11) pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

   12) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

   13) promowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

    3. Zadania przedszkola:

 1. objęcie opieką dzieci od 2,5 do 6 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,
 2. sprawowanie opieki nad wychowankami w dobrej i przyjaznej atmosferze,
 3. podtrzymywanie u dzieci tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,
 4. współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla ich prawidłowego rozwoju,
 5. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych -ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

§ 3

  1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku gdzie  znajduje się przedszkole oraz w trakcie zajęć poza jego terenem.

   2. Sposób sprawowania opieki nad wychowankami:

1) wychowankowie przebywający w placówce są pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która organizuje zajęcia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne zgodnie z aktualną podstawą programową,

2) w oddziale do obsługi dzieci i pomocy nauczycielowi może być przydzielona dodatkowa osoba,

3) zajęcia dodatkowe organizowane w placówce odbywają się pod opieką nauczyciela prowadzącego dane zajęcia,

4) nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo powierzonych jej opiece wychowanków,

5) przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje miejsca, w których przebywają wychowankowie (salę zajęć, szatnię, łazienkę, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia,

6) nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go         o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,

7) nauczyciel może opuścić wychowanków w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej wychowankami,

8) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy wychowankowi w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomienie dyrektora lub osoby uprawnionej do udzielania pierwszej pomocy oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach, np. wysokiej temperaturze ciała,

9) w wypadkach nagłych, wszystkie działania pracowników placówki, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom,

10) w placówce nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

11) obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów BHP, p.poż. ,

12) wycieczki i spacery poza teren placówki powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z „Regulaminem spacerów i wycieczek” obowiązującym w przedszkolu .

3. Przedszkole zapewnia uczniom objętym kształceniem specjalnym pełny i nieograniczony udział we wszystkich formach zajęć realizowanych przez przedszkole, poza obowiązującymi zajęciami edukacyjnymi tj. język angielski, religia. Zakres wsparcia ucznia w integracji ze środowiskiem rówieśniczym określa indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Przedszkole pokrywa koszty udziału tych uczniów oraz ich opiekunów w zajęciach realizowanych przez placówkę.

Rozdział III

ORGANY PLACÓWKI I ICH KOMPETENCJE

§ 4

       Organami Przedszkola są:

1.Organ prowadzący: Spółdzielnia Socjalna ”Magiczny Zakątek” w Lubaczowie          

reprezentowana przez prezesa zarządu panią Ewelinę Pelc .

2. Dyrektor sprawujący bezpośredni nadzór pedagogiczny.

3. Kierownik Przedszkola nadzorujący i koordynujący działalność administracyjno-gospodarczą, wychowawczą i edukacyjną przedszkola.

3. Rada Pedagogiczna, którą tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

§ 5

1. Współdziałanie organów Niepublicznego Przedszkola opiera się na zasadach wzajemnego poszanowania  i kolegialności. W kwestiach spornych decydujący głos ma organ prowadzący.

§ 6

  1. Organ prowadzący:

   1) zapewnia prawidłowe funkcjonowanie przedszkola, w tym bezpieczne i higieniczne warunki

  opieki, wychowania i nauki,

2) wyposaża placówkę w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji podstawy programowej, w oparciu o dopuszczone do realizacji programy wychowania przedszkolnego,

3) zapewnia prawidłowe funkcjonowanie i stan techniczny budynku,

4) zapewnia bezpieczeństwo w pracy wszystkich zatrudnionych osób,

5) zatrudnia i zwalnia pracowników,

6) jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych,

7) odpowiada za budżet i finanse przedszkola,

8) podejmuje decyzję o likwidacji placówki z końcem roku szkolnego, po uprzednim poinformowaniu rodziców z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem oraz po zawiadomieniu Kuratora Oświaty,                                                                                                                                                                      

   9) powołuje i odwołuje Dyrektora sprawującego nadzór pedagogiczny,

  10) opracowuje oraz dokonuje zmian w Statucie.

§ 7

1. Dyrektor pełni bezpośredni nadzór pedagogiczny, a w szczególności :

1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola: opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną.

2) reprezentuje przedszkole na zewnątrz,

3) prowadzi nadzór pedagogiczny,

   2. Do zadań dyrektora należy:

1) nadzór nad bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu,

2) realizacja zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

3) ustalenie ramowego rozkładu dnia zgodnie z ustawą o systemie oświaty,

  4) współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę placówki,

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznej,

6) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania okresowej oceny ich pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§ 8

1.Kierownik Przedszkola planuje, nadzoruje, koordynuje i ocenia świadczenie opieki nad dziećmi

 w przedszkolu.

Zadania zawodowe:

 1) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą wychowawczą i edukacyjną     przedszkola;

  2) organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i wyposażenie techniczne

  3) rekrutowanie i przeprowadzanie adaptacji zawodowej nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

 4) zarządzanie zespołem pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym ich motywowanie i ocenianie efektów pracy;

  5) zapewnianie szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników;

  6) koordynowanie obsługi administracyjnej przedszkola, w tym nadzorowanie prowadzenia      dokumentacji przedszkolnej w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa;

 7) prowadzenie naboru, przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczającego do Przedszkola  zgodnie z ustalonymi w Statucie zasadami.

§ 9

Rada Pedagogiczna:

1) ocenia efektywność stosowanych programów nauczania,                                                                    

2) opracowuje roczne i miesięczne plany pracy Przedszkola,                                                                

  3) rozwiązuje problemy wychowawcze,                                                                                                     

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 10

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku z wyjątkiem ustawowych dni wolnych od pracy. W okresie ferii szkolnych przy zmniejszonej liczbie dzieci w Niepublicznym Przedszkolu dopuszcza się zmniejszenie liczby oddziałów.

2. Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystywane są na prowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych.

3. Czas pracy Przedszkola wynosi 8 godzin od 8.00 do 16.00. Istnieje możliwość zmiany czasu   pracy w zależności od potrzeb, w oparciu o odrębne uzgodnienia z rodzicami.

      4. Do realizacji celów i zadań statutowych Przedszkole posiada:

      a) 3 sale dydaktyczne do zajęć w poszczególnych grupach,

      b) łazienkę dla personelu,

      c) łazienkę dla dzieci,

      d) szatnię,

      e) pomieszczenie, w którym następuje obsługa cateringu,

      f) sala do zabawy,

      g) pomieszczenie socjalne.

   5. Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze odbywają się w budynku Przedszkola, a także poza jego terenem w trakcie spacerów i wycieczek.

  6. Przedszkole składa się z oddziałów. Grupę mogą tworzyć dzieci w zbliżonym wieku                               z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.  

  7. Oddział nie może liczyć więcej niż 25 dzieci. Oddział może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.

       8. Przedszkole przewidziane jest dla 50 dzieci, zgrupowanych w 2 oddziałach.

9. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 do 6 lat.

10. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do Przedszkola może uczęszczać również dziecko starsze.

11. Podstawą zgłoszenia dziecka jest karta zapisu dziecka. Zapisy trwają przez cały rok i dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc przedszkolnych i według kolejności zapisów.

12. Nie przewiduje się pobytu skróconego, poniżej 5 godzin.

13. Godzina zajęć w Niepublicznym Przedszkolu trwa 60 minut (nie dotyczy zajęć dodatkowych).

14. Ramowy rozkład dnia jest podawany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej                         i określa godziny zajęć i posiłków. Opracowany przez nauczyciela i zatwierdzony przez dyrektora.

15. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowe rozkłady dnia każdego oddziału z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

16. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wycieczki, uroczystości itp.).

17. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe w ramach miesięcznego abonamentu. Zajęcia są dokumentowane zgodnie z bieżącymi regulacjami Ustawy o oświacie                     i rozporządzeń MEN.

18. Zajęcia są dokumentowane zgodnie z bieżącymi regulacjami Ustawy o systemie oświaty                       i rozporządzeń MEN.

19. W Przedszkolu obowiązuje odpłatne żywienie zbiorowe. Dzieci spożywają 3 posiłki : śniadanie, II daniowy obiad, podwieczorek. Napoje (woda, herbata , kompot) są dostępne dla dzieci przez cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala Spółdzielnia Socjalna „Magiczny Zakątek”.

20. Opłata za wyżywienie dziecka jest pobierana z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
W przypadku nieobecności dziecka w Niepublicznym Przedszkolu dokonuje się odpisów za wyżywienie  po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

 Rozdział V

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

§11

        Zasady ogólne:

1. Liczbę pracowników ustala prezes organu prowadzącego. 

2. Zasady zatrudniania, wynagradzania, premiowania oraz prawa nauczycieli i innych pracowników precyzują odrębne przepisy wewnętrzne, zgodne z obowiązującym Kodeksem Pracy.

3. Obowiązki pracowników określa szczegółowo załącznik do umowy o pracę, zgodny                                z obowiązującym Kodeksem Pracy.

4. O bezpieczeństwo dzieci dbają wszyscy pracownicy Przedszkola niezależnie od zajmowanego stanowiska, zarówno w budynku Przedszkola, jak i w czasie wyjść poza jego teren.

5. Wszyscy pracownicy Przedszkola winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia                           

  i szanować dobro społeczne.

6. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej                         

w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.

§12

        Wychowawca – nauczyciel wychowania przedszkolnego:

1. Organizuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i sprawuje opiekę w powierzonym oddziale oraz  odpowiada za jej jakość.

2. Prowadzi wymaganą dokumentację i sporządza plan pracy.

3. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.

4. Sprzyja rozwojowi, zdolnościom i zainteresowaniom dzieci.

5. Prowadzi karty obserwacji dzieci i w razie potrzeby współpracuje z psychologiem, logopedą, lekarzem i innymi specjalistami.

6. Bierze udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia.

7. Realizuje polecenia dyrektora oraz osób kontrolujących.

8. Dba o podnoszenie kwalifikacji i uzupełnia swoją wiedzę w zakresie rozwoju i edukacji dzieci               

w wieku przedszkolnym.

9. Współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci              

  z uwzględnieniem ich prawa do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w Przedszkolu w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju :

       a) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

       b) przy organizacji uroczystości i świąt w Przedszkolu,

       c) przy organizowaniu wycieczek.

10. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w Przedszkolu, jak i podczas spacerów i wycieczkach poza teren Przedszkola.

11. Dba o czystość i estetykę powierzonej sali dydaktycznej oraz bezpieczeństwo zabawek.

Rozdział VI

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA

§13

1. Dziecko ma zapewnioną opiekę osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi w godzinach pracy Przedszkola.

2. Wychowanek  ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie                      z zasadami higieny pracy.

 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej.
  • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
  • poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności.
  • swobody myśli, sumienia i wyznania.

3. Dziecko ma obowiązek:

 1. szanowania odrębności każdego kolegi/każdej koleżanki.
 2. przestrzegania zasad i form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej.
 3. uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych.
 4. przestrzegania zasad higieny osobistej.
 5. przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
 6. kulturalnie zwracać się do innych, używać form grzecznościowych.
 7. pomagania słabszym i młodszym kolegom.
 8. przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

4. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,                    a opłatę z tytułu ubezpieczenia ponoszą rodzice/prawni opiekunowie w momencie podpisania umowy o świadczenie usług przez Przedszkole. Posiadanie ubezpieczenia NW jest obowiązkowe.

Rozdział VII

PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA, SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW

§14

 1. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie pisemnej umowy  zawartej pomiędzy rodzicami/ opiekunami lub jednym z rodziców dziecka/ opiekunów, a osobą reprezentującą przedszkole , po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. „ karty zgłoszenia”, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców/opiekunów zgłaszanego dziecka lub osobę upoważnioną na piśmie przez co najmniej jednego z rodziców/ opiekunów i złożenie jej w Placówce, zawarcie Umowy przyjęcia dziecka do Przedszkola. Nie wykonanie, któryś z wyżej wymienionych warunków w podanych terminach skutkuje skreśleniem dziecka z listy.
 2. Rozwiązanie umowy o jakiej mowa w ust.1 § 12 niniejszego Statutu, następuje w przypadkach przewidzianych tą umową.
 3. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnym(i) miejscem(ami). Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci już uczęszczające, oraz dzieci których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do przedszkola.
 4. Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron umowy, o której mowa w ust.1 § 12 niniejszego Statutu, powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola, przy czym skreślenie dziecka następuje z dniem wygaśnięcia rozwiązanej umowy.
 5. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:

a) rodzice / opiekunowie zalegają z opłatami za 1 miesiąc,

b) zachowanie dziecka powoduje zagrożenie zdrowia lub życia wychowanków Przedszkola,

c) rodzice / opiekunowie zataili informację o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia prawidłowy proces wychowawczo – dydaktyczny,

d) nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami / opiekunami a personelem dydaktycznym Przedszkola w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo- dydaktycznych.

                                                                               Rozdział IX

Współpraca z rodzicami

§15

 1. Przedszkole wymaga od rodziców/opiekunów przestrzegania obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w godzinach pracy placówki. Dzieci mogą być również odbierane przez dysponujące pisemnym upoważnieniem rodziców lub opiekunów osoby pełnoletnie, które mogą przejąć odpowiedzialność prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo oraz osoby wskazane przez rodziców / opiekunów.
 2. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Nauczyciel nie może powierzyć dziecka osobie nieznanej, bądź małoletniej.
 3. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Nauczycielka nie może powierzyć dziecka osobie nieznanej, bądź małoletniej.
 4. W chwili, gdy rodzic / opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to rodzic / opiekun przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.
 5. Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel.
 6. Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci w formie ogłoszenia zamieszczonego na tablicy informacyjnej.
 7. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z planem pracy przedszkola,

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i niepowodzeń,

d) uzyskiwania porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych oraz sposobu,

e) udzielania dziecku pomocy w domu,

f) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka, wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki oraz przekazywania Dyrektorowi wniosków na temat pracy przedszkola,

g) pobytu z dzieckiem w przedszkolu w fazie adaptacji, która trwa nie dłużej niż dwie godziny dziennie przez okres trzech dni po wcześniejszym uzgodnieniu,

h) uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i dzieci,

i) udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych.

8. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

a) przestrzeganie niniejszego statutu,

b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty,

c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,

d)terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

f) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

g) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Przedszkole.            

9. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: wychowanków, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

4. Statut został przygotowany na podstawie:

a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r ( art. 102). o systemie oświaty oraz akty wykonawcze tej ustawy.

        b) Konwencji o Prawach Dziecka ((DZ.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 i 527).

 c) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych    statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Załącznik nr 1. (DZ.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego.

6. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. Nadany zostaje przez organ prowadzący.