Regulamin

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „MAGICZNY ZAKĄTEK” 

§ 1
Organizacja przedszkola

1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszeń oraz podpisana przez rodziców i osobę reprezentującą Spółdzielnię Socjalną „Magiczny Zakątek” umowa o świadczeniu usług w Niepublicznym Przedszkolu” Magiczny Zakatek”.
2. Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i podstawą programową wychowania przedszkolnego.
3. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor
przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi
w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.
4. Praca z Dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych w godzinach od 6:30 do 17:00).
Istnieje możliwość zmiany czasu pracy w zależnośći od potrzeb, w oparciu o odrębne uzgodnienia z rodzicami.
5. Wyżywienie dzieci w Niepublicznym Przedszkolu jest przygotowywane przez firmę cateringową.
6. W Przedszkolu obowiązuje odpłatne żywienie zbiorowe. Dzieci spożywają 3 posiłki: śniadanie, II daniowy obiad, podwieczorek. Napoje (woda, herbata) są dostępne dla dzieci przez cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala Spółdzielnia Socjalna „Magiczny Zakątek”.
7. Opłata za wyżywienie dziecka jest pobierana z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
W przypadku nieobecności dziecka w Niepublicznym Przedszkolu” Magiczny Zakątek” dokonuje się odpisów po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka.

§ 2
Ogólne zasady pobytu dziecka w przedszkolu

1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia przez 12 miesięcy w roku.
2. Do dnia 15 marca każdego roku należy zgłosić chęć uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym.
3. Opłatę za okres wakacyjny ponoszą tylko rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w tymże okresie.
4. Po obiedzie prowadzi się we wszystkich grupach zajęcia wyciszające, a najmłodsi korzystają ze
sjesty poobiedniej z możliwością snu. Nie jest to tradycyjne leżakowanie. Jeżeli dziecko nie śpi, to
słucha bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej i odpoczywa. W czasie sjesty dzieci przebywają pod opieką nauczycielki.
5. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł wpisać obecność w danym dniu, a rodzic był pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela.
6. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów), bądź inne osoby, które zostały
wpisane do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, bądź po uprzednim osobistym powiadomieniu
przedszkola o zmianie osoby odbierającej dziecko. Osobom w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu nie wydajemy dziecka z przedszkola.
7. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli
u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na
stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z przedszkola.
8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i chipsów.
Dopuszczalne są słodycze pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy.
9. Rodzice ponoszą koszty za obowiązkowe grupowe ubezpieczenie dziecka. Opłata na ubezpieczenie pobierana jest we wrześniu. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczyciela zostaną podane do wiadomości rodziców (opiekunów) na zebraniach z rodzicami we wrześniu każdego roku.
10. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy
autokarowe, bilety wstępu.

§ 3
Przedszkole a zdrowie dziecka

1. Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim
terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między
innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach.
2. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do przedszkola dzieci zdrowych. Nie
przyprowadzamy dzieci, które:
 mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
 są przeziębione lub chore,
 są w trakcie leczenia antybiotykowego,
 mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
3. Nie praktykujemy podawania dzieciom typowych leków przynoszonych z domu; podajemy
wyłącznie, za pisemnym upoważnieniem rodziców i alergologa oraz za zgodą dyrekcji
przedszkola, leki na alergie.
4. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne
zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii;
5. Obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów
uczulających dziecko,
6. Obowiązkiem rodzica, w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest
dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów;
7. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez opiekunów (rodziców).
8. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie rodziców jeśli stwierdzi on, że
dziecko źle się czuje, obowiązkiem rodziców jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian
numerów telefonów kontaktowych;
9. Obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli
nauczyciel stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.
10. Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że:
 wieje silny wiatr,
 pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca
 temperatura jest niższa od -10o C,
 na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,
 zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.
Dziecko przyprowadzone do przedszkola, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść
na plac zabaw, spacer.

§ 4
Dziecko ma prawo do

1. Akceptacji takim jakie jest.
2. Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.
3. Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.
4. Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi.
5. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy.
6. Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.
7. Posiadania osób odpowiedzialnych, życzliwie nastawionych i zaangażowanych, do których może
się zwrócić.
8. Badania i eksperymentowania.
9. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa.
10. Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.
11. Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie „na rozkaz”.
12. Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również ma prawo do nauki i regulowania
własnych potrzeb.
13. Zdrowego jedzenia.

§ 5
Dzieci mają obowiązek

1. Przestrzegać zawartych umów.
2. Dbać i szanować swoją i cudzą własność.
3. Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania.
4. Nie krzywdzić siebie i innych.
5. Nie urządzać niebezpiecznych zabaw.
6. Nie przeszkadzać innym w pracy i zabawie.
7. Postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (kultura bycia).

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do
placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.
2. Wszelkie sprawy sporne są wyjaśniane między stronami i załatwiane polubownie.